fbpx

Savunma Sanayi Güvenliği Danışmanlığı

Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı nezdinde Kontrole Tâbi Listede yer alan savunma sanayii ürünlerinin üretim ve tedarik faaliyetleri ile ithalat ve ihracatları gizlilik dereceli projelerle yürütülmektedir.

Konu ile ilgili mevzuatta,

“Uygun seviyede Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi olmayan şahıs ya da kuruluşlar, savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli projeye erişemez, bunların bulunduğu ya da yürütüldüğü gizlilik dereceli yerlere ve tesislere giremez ve bunlarla ilgili andlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edemez.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hüküm gereğince Kontrole Tâbi Listede yer alan savunma sanayii ürünlerinin ARGE, Tasarım, Üretim ve Tedarikini yapan ve MSB/SSB/NATO nezdinde yürütülen gizlilik dereceli projelerde yer almak isteyen firmaların aşağıda açıklanan savunma sanayii güvenliği süreçlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Kuruluş İzni Belgelendirme Süreci

Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi gereğince “Kontrole Tâbi Liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimini yapacak isteklilerin, öncelikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından Kuruluş İzni almaları” gerekmektedir.

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Danışmanlığı yapılan firmanın faaliyet alanının (NACE Kodu) incelenmesi ve gerekirse revizyonların yaptırılması,  
 • Başvuru evraklarının hazırlatılması ve başvurunun yaptırılması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Danışmanlık süresi yaklaşık 1-4 hafta, belgelendirme süresi başvuru sonrasında yaklaşık 4-6 ay sürmektedir.

Kişi Güvenlik Belgelendirme Süreci

Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi  gereğince “Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmeyi ve/veya savunma sanayii konusunda hizmet vermeyi talep eden kuruluşların gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz etmesi öngörülen personeli Kişi Güvenlik Belgesi ile” belgelendirilir.

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Kişi Güvenlik Belgesi alması gerekenlerin listesinin belirlenmesi,
 • Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu için gerekli belgelerin tanzim edilmesi, hazırlatılması ve başvurunun yaptırılması,
 • Kişi güvenlik belgesi tanzim edilen çalışanlara mevzuat gereğince tebliğ edilecek belge ve bilgilere ilişkin dokümanların hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile eş zamanlı yapılmaktadır.
 • Belgelendirme süresi başvuru sonrasında yaklaşık 4-6 ay sürmektedir.
 • Belgelendirme sonrasında da yasal gerekliliklere ilişkin danışmanlık hizmeti devam edecektir.

Tesis Güvenlik Belgelendirme Süreci

Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi gereğince “Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmeyi ve/veya savunma sanayii konusunda hizmet vermeyi talep eden kuruluşların faaliyette bulunacağı tesisleri, 5202 sayılı Kanun kapsamında Tesis Güvenlik Belgesi ile” belgelendirilir.

Savunma Sanayi
Savunma Sanayi Güvenliği Danışmanlığı 4

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Başvuru için ön inceleme ve hazırlıkların yapılması,
 • Tesis Güvenlik için firma alt yapısının analiz edilerek gerekli fiziki, dokümantasyon ve işleyişle ilgili kurgunun oluşturulması,
 • Tesis Özel Güvenlik organizasyonu, süreçleri, özel yönetmeliği, talimat, form ve dokümantasyonunun hazırlanması,
 • Başvurunun yaptırılması,
 • Fiziki güvenlik altyapı eksiklerinin belirlenmesi ve aksiyon planının hazırlanması,
 • Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak denetim öncesinde denetimlerin yapılması,
 • Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi alındıktan sonra sistemin idamesi konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Danışmanlık hizmeti başladıktan sonra 1-2 ay içerisinde başvuru aşmasına gelinmektedir.
 • Belgelendirme süresi başvuru sonrasında yaklaşık 6-8 ay sürmektedir.
 • Belgelendirme sonrasında da sistemin idamesi için danışmanlık hizmeti devam edecektir.
 • Tesis Güvenlik Denetim Kriterleri Listesi EK-1’dedir.

Üretim İzni Belgelendirme Süreci

Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi gereğince “Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemenin yurt içinde üretilebilmesi Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının vereceği Üretim İznine” bağlıdır.

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Başvuru için ön inceleme ve hazırlıkların yapılması,
 • Firma üretim ve kalite sistemi alt yapısının analiz edilmesi ve gerekli revizyonların yapılması,
 • Revizyon sonrasında dokümantasyon düzenlemelerinin yapılarak başvurunun yaptırılması,
 • Revize edilen üretim ve kalite sisteminin firma da hayata geçirilmesi,
 • Makam tarafından denetim öncesi ön denetimlerin yapılması,
 • Üretim İzin Belgesi alındıktan sonra sistemin idamesi konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Sürecin başlatılabilmesi için Kuruluş İzni Belgesinin alınmış ve Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi Başvurusu ile eş zamanlı yapılabilmektedir.
 • Belgelendirme süresi başvuru sonrasında yaklaşık 3-6 ay sürmektedir.
 • Belgelendirme sonrasında da sistemin idamesi için danışmanlık hizmeti devam edecektir.
 • Üretim İzni Denetim Kriterleri Listesi EK-2’dedir.

İthalat/İhracat İzni ve Son Kullanıcı Belgesi Süreci

Bu kapsamda firmamız tarafından İthalat/İhracat İzni ve Son Kullanıcı Belgesi Süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi gereğince “Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemenin ihracı veya yurt dışına çıkarılmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri de alındıktan sonra Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından” izin verilebilir.

savunma sanayii guvenligi akis semasi
Savunma Sanayi Güvenliği Danışmanlığı 5

MSB Tedarik Faaliyetleri Danışmanlığı

Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüklerince 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) bendi kapsamındaki tedarik faaliyetleri MSB Mal ve Hizmet Alımları Yönergesinde belirtilen usullere göre yapılmaktadır. Bu kapsamda firmalar, Stratejik İş Birliği Anlaşması yaparak ve/veya Onaylı Tedarikçi listesine dâhil olarak Askerî Fabrikalar ve Tersanelerin tedarik süreçlerinde mal ve hizmet sağlayabilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığınca tedarik edilen malzemelerin NATO standardizasyonu çerçevesindeki kodlandırma faaliyetleri MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinde belirtilen esas ve usullere göre yapılmaktadır.

Firmamız tarafından Millî Savunma Bakanlığına mal ve hizmet sağlamak isteyen firmalar için Stratejik İş Birliği Anlaşması, Onaylı Tedarikçi ve NATO Kodlandırma süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Stratejik İşbirliği Anlaşması Danışmanlığı

Askeri Fabrikalar, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 4416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, üretim, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen ham madde, malzeme ve sistemlerin ve/veya bunlarla ilgili hizmetlerin yurt içinde tedarikçi kaynakları oluşturmak maksadıyla muhtemel tedarikçilerle uzun dönemli stratejik iş birliği anlaşmaları yapmaktadır.

“Yerlileştirilecek Hammadde/Malzeme/Sistem/Hizmet (Onarım) Listesi”nde yer alan mal ve hizmetleri sağlayabilecek firmalar Stratejik İş Birliği Anlaşması yapmak için başvurması durumunda yeterlilik açısından denetlemeye tabi tutulur ve yeterliliği onaylanırsa TEK TEDARİKÇİ olarak stratejik iş birliği anlaşması yapılır.

MSB Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi gereğince “Yerlileştirilecek Ham madde/Malzeme/Sistem/Hizmet (Onarım) Listesi”nde yer alan mal ve hizmetler Stratejik İş Birliği Anlaşması yapılan firmalardan doğrudan alım yapılır.

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Firmanın faaliyet alanı ve kabiliyetleri doğrultusunda yerlileştirilecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi,
 • Stratejik İş Birliği Anlaşması başvurusunun yapılması,
 • Danışmanlık yapılan firmanın mali ve teknik yeterlilik, yerlilik oranı, teknoloji transferi, AR-GE ve ürün geliştirme ve benzeri konularda yeterliliğinin ve eksikliklerinin tespit edilmesi,
 • Eksikliklere ilişkin aksiyon planının hazırlanarak uygulamaya konması,
 • Makam tarafından denetim öncesi ön denetimlerin yapılması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Güncel “Yerlileştirilecek Hammadde/Malzeme/Sistem/Hizmet (Onarım) Listesi” için bize ulaşabilirsiniz.

Onaylı Tedarikçi Danışmanlığı

Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikaları ve Tersaneleri tarafından yapılan tedariklerde ilgili yönerge gereğince Teknik yeterlilik, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetleri yönünden yeterliliğe ulaşmış isteklilerden alım yapılmakta ve bu şartları sağlayan firmalar ONAYLI TEDARİKÇİ olabilmektedir.

Bu çerçevede Onaylı Tedarikçi başvurusunda bulunan firmalar askerî fabrikalar tarafından yeterlilik açısından denetime tabi tutulmakta ve yeterli olarak belirlenen firmalar ONAYLI TEDARİKÇİ  olarak belirlenmektedir.

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Onaylı Tedarikçi başvurusunun yapılması,
 • Danışmanlık yapılan firmanın mali, idari, kalite, üretim, ARGE, tasarım ve benzeri konularda yeterliliğinin ve eksikliklerinin tespit edilmesi,
 • Eksikliklere ilişkin aksiyon planının hazırlanarak uygulamaya konması,
 • Gerekli dokümantasyonların hazırlanması ve mevcutların revize edilmesi,
 • Makam tarafından denetim öncesi ön denetimlerin yapılması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Onaylı Tedarikçi değerlendirme kriterleri için bize ulaşabilirsiniz.

NATO Kodlandırma Danışmanlığı

Millî Savunma Bakanlığınca tedarik edilen malzemelerin NATO standardizasyonu çerçevesinde kodlandırma işlemleri ilgili yönergede belirtilen usullere göre MSB Millî Kodlandırma Bürosu (Ankara) tarafından yapılmaktadır.

Bu süreçte firmamız tarafından,

 • Firma NCAGE kodu başvurusu ve alınması,
 • Malzemelere ilişkin NATO Stok Numarası alınması için gerekli idari evraklar ve teknik dokümanların hazırlanması,
 • Ürün kodlandırma başvurusunun yapılması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Başvuru hazırlığı yaklaşık bir hafta, kodlandırma işlemi yaklaşık bir hafta sürmektedir.
Scroll to Top
Belgelendirme Hattı
1
Sorularınızı Yanıtlayabilirim
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim. . .